Brandwerende Coating

Brandwerende Coating

Voor Brandwerende Coatings maken wij gebruik van producten van Oryx. 

 

BINNEN

Om te voorkomen dat een gebouw bij brand bezwijkt moet de stalen draagconstructie brandwerend worden beschermd. Er zijn daarvoor oplossingen met coatingmateriaal.

Brandwerende coating is een goed alternatief voor het gebruik van plaatmateriaal. Het neemt niet zoveel ruimte in, weegt minder en is onderhoudsvrij. Daarnaast kunnen sommige typen in buitensituaties worden toegepast. De coating is van de Duitse producent Rudolf Hensel GmbH en staat bekend om zijn goede verwerkbaarheid, lage laagdiktes en hoge brandweerstand.

De HENSOTHERM 410 KS en 420 KS is een Green label A+ watergedragen coating voor binnensituaties met LEED certificaat en geen VOS-emmissies. De HENSOTHERM 410 KS is bruikbaar tot en met 60 minuten brandweerstand, de HENSOTHERM 420 KS tot en met 120 minuten. Voor alle coatings geldt dat de ondergrond moet zijn voorzien van een geschikte grondlaag. Een topcoating (over de brandwerende laag) is niet altijd nodig, alleen wanneer de coating is blootgesteld aan extreme omstandigheden of wanneer de constructie in een bepaalde kleur moet zijn uitgevoerd. De standaard kleur van alle coatings is wit (RAL 9010).

BUITEN

Om te voorkomen dat een gebouw bij brand bezwijkt moet de stalen draagconstructie brandwerend worden beschermd. De coating is van de Duitse producent Rudolf Hensel GmbH en staat bekend om zijn goede verwerkbaarheid, lage laagdiktes en hoge brandweerstand.

De HENSOTHERM 310 KS en 320 KS is een oplosmiddelhoudende coating, vrij van boraten en siliconen. De HENSOTHERM 310 KS is bruikbaar tot en met 60 minuten brandweerstand, de HENSOTHERm 320 KS tot en met 120 minuten.

Voor alle coatings geldt dat de ondergrond moet zijn voorzien van een geschikte grondlaag. Een topcoating (over de brandwerende laag) is niet altijd nodig, alleen wanneer de coating is blootgesteld aan extreme omstandigheden of wanneer de constructie in een bepaalde kleur moet zijn uitgevoerd. De standaard kleur van alle coatings is wit (RAL 9010).

 

CE & regelgeving

 

CE markering op producten in de passieve brandpreventie

Wat is CE markering

CE-markering heeft twee doelen:

  • bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER (Europese Economische Ruimte)
  • harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid en -gezondheid

Producten met CE-markering mogen vrij worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. Voldoen producten niet aan de Europese eisen? Dan is CE-markering niet toegestaan en mogen de producten niet worden verhandeld in de EER.

CE markering is verplicht wanneer er voor een product een hEN (geharmoniseerde Europese norm) bestaat. U kunt hier zoeken in de huidige hEN normen: LINK

In de betreffende hEN kunt u in de ‘scope’ lezen of deze van toepassing is op uw product. In bijlage (Annex) ZA staat alle informatie met betrekking tot CE markering; hoe te labelen, wat te testen, binnen welk ‘niveau’ uw product valt etc.

Onder de CPR (Construction Products Regulation) is het vanaf 1 juli 2013 verplicht CE markering aan te brengen op een product waarvoor een hEN bestaat. Voor doorvoering -en voegafdichtingen bestaat nog geen geharmoniseerde norm.

Vrijwillige CE markering

Het is mogelijk om CE markering voor een product te verkrijgen waarvoor nog geen hEN is opgesteld. Dat gaat op grond van een ETA (European Technical Assessment). Bijvoorbeeld voor een manchet kan door een TAB (Technical Assessment Body) een ETA worden geschreven.

De fundamentele eisen, zoals hieronder gegeven, staan daarin aangegeven met de behaalde prestatie:

  • mechanische weerstand en stabiliteit
  • brandveiligheid
  • hygiëne, gezondheid en milieu
  • veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
  • bescherming tegen geluidshinder
  • energie en warmtebehoud
  • duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Met betrekking tot de eis ‘brandveiligheid’ wordt voor brandwerende doorvoeringen de ETAG 026-2 gebruikt. Dat is een European Technical Approval Guideline, oftewel een document wat aangeeft hoe aan de verschillende eisen kan worden voldaan. Voor brandwerendheid wordt bijvoorbeeld verwezen naar de Europese testnorm EN 1366-3.

CE-markering op grond van een ETA geldt uitsluitend voor de fabrikant die de betreffende ETA heeft aangevraagd en verkregen. De fabrikant vermeldt in de prestatieverklaring (DoP; Declaration of Performance) zijn product- en adresgegevens en de prestaties en beoogde toepassingen van zijn product. Ook moet de DoP de toegepaste Europese geharmoniseerde productnormen of ETA's noemen.

Waarom vrijwillige CE markering?

ORYX® is onderdeel van een Europese organisatie en wil voorop lopen qua regelgeving en Europees geteste oplossingen. Er wordt steeds vaker, zelfs door gemeentes, gevraagd naar CE gemarkeerde producten. Dit simpelweg omdat ‘construction products’ in Europa moeten zijn voorzien van CE markering wanneer daarvoor een hEN bestaat.

Op dit moment is de hEN voor brandwerende doorvoeringen nog in de maak, maar het zeker dat de geharmoniseerde norm er komt.

Het Bouwbesluit 2012 en Europese normen

In de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt Europese verordening nr. 305/2011 aangestuurd. Dat is een verordening ‘tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst)’. EER staat voor Europese Economische Ruimte.

Samenvatting verordening nr. 305/2011

De regelgeving van de lidstaten schrijft voor dat bouwwerken zo moeten zijn ontworpen en uitgevoerd dat zij de veiligheid van personen, huisdieren of goederen niet in gevaar brengen en geen schade toebrengen aan het milieu. Die regelgeving is van directe invloed op de voorschriften voor bouwproducten. Die voorschriften zijn op hun beurt vervat in nationale productnormen, nationale technische goedkeuringen en andere nationale technische specificaties en bepalingen inzake bouwproducten, die zo uiteenlopend zijn dat zij het handelsverkeer binnen de Unie belemmeren.

In de laatste zin wordt aangegeven dat nationale regelgeving zo uiteenlopend is dat dit het handelsverkeer binnen de Unie belemmerd. Er wordt vanuit de Europese Unie dan ook aangestuurd en gereguleerd om Europese normen te gebruiken.

Het Bouwbesluit stuurt daar ook al op aan; Europese normen prevaleren boven nationale regelgeving. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van Eurocodes in Europa al verplicht voor het berekenen van staalconstructies.